zoek wijnen
Facebook Twitter

Privacy verklaring

Neerlands Wijnhuis BV, gevestigd aan Edisonweg 3, 2964 LK GROOT-AMMERS, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Neerlands Wijnhuis BV, Edisonweg 3, 2964 LK GROOT-AMMERS. Telefoon: 0184-662080. Contactpersoon: het secretariaat is de Functionaris Gegevensbescherming van Neerlands Wijnhuis en is te bereiken via domburg@neerlandswijnhuis.nl.

Verwerking van persoonsgegevens

Neerlands Wijnhuis verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via domburg@neerlandswijnhuis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies en statistieken verzameling

Neerlands Wijnhuis gebruikt geen cookies. Wij maken wel gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe vaak pagina’s in onze website worden bezocht. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan niet toe dat Google deze gegevens gebruikt voor andere Google diensten. Standaard laten wij de IP-adressen anonimiseren, zodat de statistieken niet naar een uniek persoon zijn terug te leiden.

Doel

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken; Neerlands Wijnhuis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en catalogus, factuur conform afspraak
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Neerlands Wijnhuis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Neerlands Wijnhuis) tussen zit.

Opslag en bewaarduur persoonsgegevens

Neerlands Wijnhuis gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: gesloten netwerk.
Neerlands Wijnhuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u uit ons klantenbestand wilt worden verwijderd kunt u een email sturen naar: domburg@neerlandswijnhuis.nl

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Neerlands Wijnhuis verstrekt uitsluitend informatie aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld uw afleveradres aan de vervoerder).

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Neerlands Wijnhuis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar domburg@neerlandswijnhuis.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Neerlands Wijnhuis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Neerlands Wijnhuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met domburg@neerlandswijnhuis.nl.